Welcome to VVH Welcome to VVH
Với nhu cầu học tập và bảo tồn di sản Hán Nôm, Viện Việt Học và các thân hữu đã cùng nhau thực hiện được một số nhu liệu hữu ích.   Chúng tôi xin cung cấp các nhu liệu này miễn phí tới cho các bạn.   Nếu bạn có nhu cầu lưu trữ các nhu liệu này tại trang nhà của bạn, xin vui lòng chú thích xuất xứ của các nhu liệu từ trang nhà này.   Mọi ý kiến đóng góp, xin vào mục Diễn Đàn Việt Học, hay email về hannom@vanlangsj.org.
Nhu Liệu miễn phí
Trang Chủ

Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn
      • Cách sử dụng - FAQs
      • Bản Java Applet (web)
      • Thư mục
      • Tài liệu tham khảo
      • Ban Biên Tập

Bàn gõ Hán Nôm (HanNomIME)
      • Cách sử dụng - FAQs
      • Download

Tự Điển Hán Việt Thiều Chửu
      • Cách sử dụng
      • Bản web
      • Bản Java Applet (web)
      • Bản Java Offline
      • Bản Pocket PC
      • Bản Palm

Hán Việt Flash Card
      • Bản Java Applet (web)
      • Bản Java Offline

Gia phả
Hán Việt Flash Card - Bản Java Applet (web)
Thẻ giúp bạn học các chữ Hán thông dụng.
Kỹ thuật:  Nguyễn Doãn Vượng

214 Bộ Thủ Flash Card


Dị dạng các bộ thủ